Mai vang:  Owner

Phoojywgxovtoojcua,zoo siab tos txais koj caw koj tuaj koom peb xovtoojcua txhua hnub txhua sij hawm peb qhib 24/7 ua tsaug ntau. peb Xovtoojcua yog 510-423-9136 yog koj xav tham nrog peb thaus *1 tham tas  *1 rov qab uatsaug.

 Peb xovtoojcua muaj ntau yam laj txheej muaj nuj nqis thiab lom zem.

Yog koj muaj lus nug ab tsi xav nrog peb tham los yog xav pab txog peb xovtoojcua caw koj hu tuaj tau, Los yog xav tau kev pab, Los yog ho muaj ab tsi xav pab peb  thov koj hu tuaj rau tus xov tooj 916-396-1537

Recording 6.mp3

Make a Free Website with Yola.